• Vše co potřebujete vědět o nemovitostech

  Vítám Vás na stránkách právní poradny, které jsou určeny všem, kdo hledají informace ohledně nemovitostí, zejména pak o problematiky nájmu bytů, společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

   

  Upozornění pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

  Nový občanský zákoník vyžaduje, aby společenství vlastníků ve lhůtě 3 let ode dne nabytí jeho účinnosti (tj. do 31. 12. 2016) přizpůsobily své stanovy nové právní úpravě. Nicméně v případě názvu společenství je však lhůta o jeden rok kratší končí tedy dne 31. 12. 2015. Daná povinnost upravit či doplnit název se vztahuje hlavně na ta společenství, jejichž název neobsahuje sousloví „společenství vlastníků“, ale jen název „společenství“ bez slova „vlastníků“. Tato společenství budou nucena do 31. 12. 2015 svůj název doplnit a změnu zapsat do rejstříku společenství vlastníků jednotek, v opačném případě jim ze strany soudu hrozí pořádková pokuta, která může být uložena opakovaně.

   

  Nejdůležitější změny stanov SJV, které je potřeba upravit v souladu s novou legislativou:

  • Název společenství vlastníků musí obsahovat sousloví “společenství vlastníků“.
  • Sídlo společenství vlastníků je potřeba mít určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, tak na jiném vhodném místě.
  • Povinnou náležitostí každých stanov je úprava členských práv a povinnosti vlastníků včetně způsobu jejich uplatňování. Dle dosavadní úpravy způsob uplatňování členských práv a povinností nebyl povinnou náležitostí stanov, nyní však povinnou náležitostí je.
  • Stanovy nyní musí obsahovat přesný počet členů volených orgánů, délku jejich funkčního období a způsob jejich jednání a usnášení.
  • Nově lze zvolit do statutárního orgánu společenství vlastníků osobu, která není jeho členem.
  • Nově lze rozhodovat mimo shromáždění vlastníků jednotek hlasováním tzv. per rollam.
  • Zkracuje se lhůta pro podání žaloby přehlasovaným vlastníkem proti rozhodnutí shromážděníze 6-ti měsíců na 3 měsíce.
  • Stanovy nyní musí obsahovat pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. Jednotky a společné prostory v domě, které jsou v podílovém spoluvlastnictví všech jeho členů, již nebudou podléhat správě ze strany SVJ, tuto správu budou do budoucna vykonávat všichni členové jako spoluvlastníci.
  • Stanovy musí určit pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše, placené jednotlivými vlastníky jednotek.

   

  V případě Vašeho zájmu o posouzení dosavadních stanov či vyhotovení nových stanov Vašeho společenství vlastníků, či v případě Vašeho zájmu ovyhotovení individuálních dokumentů dle Vašich potřeb, zastupování v řízení před notáři, soudy či v případě Vašeho zájmu jinou právní pomoc mne neváhejte kontaktovat.  Rád Vám budu nápomocen a v této věci vynaložím veškeré své znalosti a zkušenosti.

Kontakty

Mgr. Martin Lamacz, advokát
Viktora Huga 4
150 00 Praha 5

Email: Advokat@Lamacz.eu
Mobil: +420 725 510 845
Web: www.aksmichov.cz


Naše další weby